Live at O2 Academy Islington

Next Post

Kostas was featured in Stelios Tsoukias‘ band for the artist’s first appearance in London.

L to R: Kostas Georgiadis (el. guitar), Stelios Tsoukias (vocals, ac. guitar), Diego Degli Abbati (drums)
L to R: Kenneth Brown (trumpet), Vassilis Lazouras (bass), Deigo Degli Abbati (drums), Stelios Tsoukias (vocals), Athena Anagnostou (b. vocals), Kostas Georgiadis (guitar)

Next Post Share :